Mobilní domy a stavební povolení - jak to tedy je?

Aktualizováno v březnu 2022: Přemýšlíte nad tím, že si pořídíte mobilní dům a řešíte, jak je to s mobilním domem a stavením povolením? My vám v tom uděláme jasno...

Mobilní domy představují atraktivní kombinaci komfortního bydlení, nízkých pořizovacích nákladů a snadno přemístitelného útočiště. Koho by nelákala představa postavit si plně vybavený příbytek u řeky nebo letní domek na zahradě? Zájemce o mobilní bydlení přesto trápí řada otazníků. Komu mám hlásit, že budu dům na parcelu umisťovat? Budu muset vyplnit nějaké dokumenty? Mezi těmito a spoustou dalších ale vyvstává otázka nejnaléhavější: jak je to vlastně se stavebním povolením?

Stavba či výrobek plnící funkci stavby?

Jakou optikou česká legislativa na mobilní domy nahlíží? Úřednické pojmosloví běžně operuje se dvěma termínystavbou a výrobkem plnícím funkci stavby. Rozdíl mezi hmotnou podstatou obou výrazů leží v místě vzniku objektu. Zatímco stavba roste bezprostředně na staveništi, výrobek nabývá kontur ve výrobní hale.

Aby v právní rovině nedocházelo k neshodám, byla novelou č. 350/2012 Sb., která mění zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozšířena definice pojmu „stavba“ o ustanovení „za stavbu se považuje také výrobek plnící funkci stavby.“ Nová formulace tak mluví jasně. Ať už objekt vznikl stavební či montážní konstrukcí bez ohledu na technické provedení či použité materiály, v případě zájmu o mobilní bydlení se návštěvě v kanceláři stavebního úřadu se nevyhnete.

A kam se obrátit?

O umístění mobilního domu rozhoduje stavební úřad na základě §90 stavebního zákona. Aby celý proces proběhl k oboustranné spokojenosti, budete muset splnit několik podmínek. Bude-li váš navrhovaný záměr:

 • v souladu s cíli územního plánování,
 • charakterem území
 • a místní infrastrukturou,

nebudou úředníci jeho realizaci bránit a bez zbytečných průtahů vám udělí územní souhlas.

Tento terminus technicus je v podstatě zjednodušenou procedurou územního řízení, která se uděluje v případě prostších staveb. Pro zájemce o mobilheimy se jedná o pozitivní zprávu šetřící čas i peníze, které by v případě běžné stavby či montovaných domů museli investovat do drahé projektové dokumentace.

Podání žádosti

Předpokladem k zisku územního souhlasu je předložení žádosti o jeho vydání, oficiálně titulované jako oznámení o záměru v území, na příslušném pracovišti stavebního úřadu. S vyplněným formulářem si ale nevystačíte. Aby bylo podání kompletní, je nezbytné doložit vlastnické právo k pozemku nebo jiný doklad, z něhož vyplývá povolení umístit stavbu na dané parcele.

Dále budete potřebovat:

 • Základní dokumentaci vyhotovenou autorizovanou osobou zahrnující půdorysné uspořádání objektu a plán jeho lokace na pozemku.
 • V neposlední řadě vyjádření majitelů veřejné technické a dopravní infrastruktury.
 • Dokumentace stavby musí splňovat veškeré náležitosti uvedené ve vyhláškách jak do jejího rozsahu, tak i obsahu (vyhláška č. 499/2006 Sb., Vyhláška o dokumentaci staveb).

Nestačí tedy pouze technická specifikace výrobku, je ale každopádně možné z ní vycházet.

Nejčastější problémy

Jedním z nejčastějších problémů mobilních domů bývá nedodržení světlé výšky – ta v obytných místnostech v rodinném domě musí být nejméně 2 500 mm a v podkroví 2 300 mm (§ 40 odst. 2 vyhlášky č. 268/2009 Sb., Vyhláška o technických požadavcích na stavby).

Dalšími nedostatky mobilheimů určených k celoročnímu bydlení s podlahovou plochou větší než 50 m2 jsou jejich tepelné vlastnosti. Mobilní dům, stejně jako jiné rodinné domy, musí splňovat požadavky energetické náročnosti budov (zákon č. 406/2000 Sb., Zákon o hospodaření energií). K povolení stavby je proto potřeba doložit průkaz energetické náročnosti budovy zpracovaný oprávněnou osobou.

Stavby jsou postaveny takovým způsobem, aby bylo možné je napojit na sítě technické infrastruktury, tj. vodovodní, elektrické a kanalizační přípojky. S tím přímo souvisí i požadavek na záchod a koupelnu v mobilheimu. Záchod nesmí být přístupný přímo z pobytové místnosti či z obytné místnosti, pokud se jedná o jediný záchod v bytě. Z tohoto důvodu tedy nelze povolit stísněné mobilní domy bez chodby (dle § 10 odst. 6 vyhlášky č. 268/2009 Sb., Vyhláška o technických požadavcích na stavby).

Další náležitosti

Máte-li v plánu postavit objekt blíže než 2 metry od hranice parcely, neobejdete se navíc bez souhlasu vlastníků sousedících pozemků. Pokud je mezi rodinnými domy volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 7 m a jejich vzdálenost od společných hranic pozemků zároveň nesmí být menší než 2 m. Poté už nezbývá nic jiného, než počkat 30 dní, které má stavební úřad ze zákona na vyřízení žádosti. Jedná se ale o jedinou cestu, jak si mobilní dům legálně postavit. Chcete-li se vyhnout pozdějším komplikacím souvisejícím se stavbou „načerno“, bez územního souhlasu se zkrátka neobejdete.

Při přemýšlení, kam svůj mobilní dům postavit, je potřeba brát v potaz, že stavbu lze umístit pouze tam, kde je to možné z hlediska územního plánu, tj. primárně do zastavitelných ploch vymezených územním plánem. Není proto možné tímto způsobem obejít nařízení územního plánu a postavit si mobilní dům třeba v lese nebo na louce.

Dalším požadavkem pro umístění mobilheimu je jeho architektonické začlenění do území a zkoumání cílů a úkolů územního plánování (§ 18 a § 19 stavebního zákona). Tato kritéria posuzuje úřad územního plánování a mj. slouží jako podklad pro vydání povolení ze strany stavebního úřadu.

Co tedy musí mobilní dům splňovat?

Jde vám z toho hlava kolem? Přinášíme vám stručné shrnutí v bodech. Mobilheim musí především splňovat tyto náležitosti:

 • světlá výška obytné místnosti alespoň 2,5 m
 • šířka chodby minimálně 90 cm
 • energetická náročnost mobilheimu max. C
 • obytná místnost musí mít plochu alespoň 8 m², pokud mobilheim tvoří jediná místnost, pak alespoň 16 m²
 • mobilheim musí být umístěn na pozemku v souladu s územně plánovací dokumentací
 • musí odpovídat architektonickým hodnotám v území
 • musí splňovat podmínky mechanické odolnosti a stability, požární bezpečnosti, hygieny a životního prostředí

Mám územní souhlas. Co dál?

Výhodu mobilního domu oceníte také ve chvíli, kdy celá agenda úspěšně spěje do finále. Jakmile obdržíte informaci o kladném vyřízení žádosti, máte prakticky hotovo. Stavba mobilheimu totiž na rozdíl od klasického domu nepodléhá kolaudaci a stejně tak není třeba nechat objekt zaevidovat na katastrálním úřadu.

Podle ustanovení zákona č. 344/1992 Sb. se do katastru nemovitostí zapisují pouze ty budovy, které jsou spojeny se zemí pevným základem. Mobilní domy jsou tak z obliga a v okamžiku, kdy držíte v ruce územní souhlas, můžete bez obav zahájit samotnou realizaci. A ta trvá obvykle jen několik málo dní, jak jsme se my sami ověřili.