Jak postavit mobilní dům na trvalém travnatém porostu?

Mobilní domy, známé také jako mobilheimy, se stávají stále populárnější možností pro ty, kteří hledají flexibilní a cenově dostupné řešení bydlení. Avšak, při hledání vhodného místa pro umístění mobilheimu se může objevit otázka, zda je možné usadit mobilheim na pozemek, který je označený v katastru jako trvalý travní porost?

Travnatý porost a stavba

Trvalý travní porost je obecně považován za zemědělskou půdu, která je vyhrazena pro pastvu dobytka, nebo jiné zemědělské činnosti. V různých zemích a regionech se však mohou vztahovat různá pravidla a předpisy týkající se využívání takových pozemků pro nestandardní účely, jako je umístění mobilheimu.

V ČR si můžete mobilní dům postavit na pozemek v případě, že to nekoliduje s územním plánem příslušného samosprávného celku. Každá obec má vlastní územní plán, který určuje pravidla pro využívání pozemků. Zahrnuje zóny určené pro různé účely, včetně trvalého travního porostu. Trvalý travní porost (dříve pastvina) je pozemek porostlý travinami, jehož hlavní výtěžek je seno nebo je určený k trvalému spásání. Může být rozoráván za účelem zúrodnění půdy, ale není na něm možné postavit stavbu ani výrobek plnící úlohu stavby, jakým je mobilní dům.

1. Územní rozhodnutí

Změna trvalého travního porostu například na zahradu je možná, ale neobejde se bez územního rozhodnutí vydaného v územním řízení příslušným stavebním úřadem. Nejprve je nutné pozemek vyjmout ze zemědělského půdního fondu. Je potřeba podat žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území na obecní úřad obce s rozšířenou působností, aby došlo k trvalému vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu.

Příslušný stavební úřad pak stanoví nový způsob užívání pozemku a podmínky jeho využití. Při změně využití pozemků větších než 300 m2 a právě trvalých travních porostů zákon vyžaduje samostatné územní rozhodnutí. K rozhodnutí si stavební úřad vyžádá příslušná stanoviska od dotčených vlastníků, správců chráněného území ad. Pokud shledá žádost jako oprávněnou vydá územní rozhodnutí. Poté vás čeká ještě územní souhlas.

2. Územní souhlas

K umístění mobilního domku sice nepotřebujete stavební povolení, ani ohlášení, nezbytné je ale získání územního souhlasu. Ten můžete získat po podání oznámení o záměru v území příslušnému stavebnímu úřadu, ve kterém zahrnete:

  • doklad o vlastnictví pozemku,
  • stanoviska vlastníků technické a dopravní infrastruktury,
  • technickou dokumentaci mobilního domu
  • a prohlášení výrobce mobilního domu o splnění technických norem.

Stavební úřad pak rozhodne o vašem podání do 30 dní. V souladu se zákonem se do katastru nemovitostí zapisují budovy, které jsou spojené se zemí pevným základem. Této povinnosti však mobilní dům nepodléhá.

Před umístěním mobilheimu na pozemek označený jako trvalý travní porost v České republice je nezbytné získat veškeré potřebné povolení od místních úřadů. Nelegální umístění může mít právní důsledky a vést k sankcím a nucenému odstranění mobilheimu.

Už máte všechno nastudováno a chybí vám jen vlastní mobilní domek? I s tím vám můžeme pomoci. Podívejte se na nabídku našich mobilních domů.